ผลงานที่ผ่านมา

งานปั้นปูน

Poon1

ประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำประดับศาสนสถาน สมัยทวาราวดี พบที่เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี

งานปูนปั้นนั้น  มีความหมายหมายถึง  ลวดลายหรือภาพที่เกิดจากการปั้นปูนเพื่อให้เป็นลวดลาย  รูปภาพ  และรูปทรง  เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง  ตลอดจนทำเป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม  ถือเป็นงานทางศิลปกรรมของช่างไทยที่สำคัญอย่างหนึ่ง  ที่ปรากฏมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  ปรากฏหลักฐานว่ามีมาแล้วตั้งแต่สมัยทวาราวดี  ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖  โดยได้พบงานปูนปั้นประดับศาสนสถานต่างๆ  ซึ่งมีทั้งที่เป็นลวดลายประติมากรรมรูปพระพุทธรูป  เทวดา  และบุคคลในบริเวณเมืองโบราณสำคัญๆ ของภาคกลาง เช่น เมืองนครปฐม  เมืองลพบุรี  เมืองคูบัว ที่ตำบลคูบัว  จังหวัดราชบุรี  เมืองอู่ทอง  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  และเมืองมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี Continue reading